jakie są umowy o pracęNiestabilna sytuacja na rynku pracy często doprowadza do odchodzenia od podstawowych umów o pracę na rzecz niestandardowych form zatrudnienia. Zatem jakie są umowy o pracę? Otóż niektórzy pracodawcy często chcąc ograniczyć koszty osobowe, zatrudniają coraz więcej pracowników na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Przyjrzyjmy się zatem bliżej wadom i zaletom tego rodzaju stosunków pracy.

Umowa o pracę – wady i zalety

Przed podjęciem pracy warto dowiedzieć się jakie są umowy o pracę. Najbardziej popularną i powszechnie zawieraną umową pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem jest umowa o pracę, którą dokładnie regulują przepisy zawarte w obowiązującym kodeksie pracy. Podejmując pracę pracodawca może nam zaproponować podpisanie umowy na czas określony lub nieokreślony. Każda stosunek pracy posiada szereg wad oraz zalet. Ogólnie mówiąc umowa ta jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron, według którego jedna strona wana pracownikiem zobowiązuje się świadczyć określonego rodzaju pracę w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz drugiej strony zwanej pracodawcą. Za wykonywaną pracę należy się pracownikowi wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie.
Zaletą takiej formy stosunku pracy jest to, że pracownik może skorzystać ze wszystkich uprawnień, które mu przysługują na podstawie przepisów zawartych w kodeksie pracy. Wśród nich można wymienić urlop wypoczynkowy czy świadczenie chorobowe. W tym przypadku pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Kolejnym plusem jest ochrona przed rozwiązaniem umowy, a jeśli do tego dojdzie to pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia, w trakcie którego może poszukać nowego zajęcia. Ponadto umowa o pracę gwarantuje otrzymywanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei wadą takiego stosunku pracy jest to, że pracownik nie może powierzyć wykonywania swoich obowiązków innej osobie oraz ma ściśle określone miejsce i czas wykonywania pracy.

Umowa o dzieło – wady i zalety

Umowa o dzieło - wady i zaletyUmowa o dzieło nie jest regulowana kodeksem pracy, gdyż należy do kategorii umów cywilnoprawnych i podlega reżimowi kodeksu cywilnego. Obowiązujące w niej przepisy są mniej rygorystyczne, niż przepisy zawarte w kodeksie pracy. Obie strony tego stosunku pracy mają dużą swobodę w kształtowaniu ich treści, formy oraz czasu obowiązywania. Przez podpisanie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zamawiający do zapłaty mu ustalonego wynagrodzenia.
Zaletą jest to, że przyjmujący zamówienie ma dużą swobodę jeśli chodzi o miejsce czas wykonywania dzieła. Sposób jego wykonania jest pozostawiony uznaniu przyjmującego zamówienie. Osoba przyjmująca zamówienie nie musi wykonywać dzieła osobiście, chyba że zostanie to zastrzeżone w umowie. Ponadto dużą zaletą jest to, że praca wykonywana jest bez osobistego udziału kierownictwa. Z kolei minusem takiego stosunku pracy jest brak prawa do urlopu wypoczynkowego. Co więcej umowa o dzieło nie gwarantuje minimalnej płacy zasadniczej.

Umowa zlecenie – wady i zalety

Umowa zlecenie to forma stosunku pracy, która podobnie jak umowa o dzieło jest regulowana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Poprzez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy. W praktyce umowy zlecenia można traktować wyłącznie jako umowy, których przedmiotem jest dokonywanie określonych czynności prawnych, wśród których można wymienić zawieranie umów czy reprezentację przed organami państwowymi. Jej dużą zaletą jest to, że nie stwarza ona stosunku podporządkowania się drugiej stronie. Ponadto może być zawarta ustnie choć w praktyce zazwyczaj jest stosowana forma pisemna. Dużą wadą umowy zlecenie jest to, że może ona być nieodpłatna. Do umowy tego typu nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że zleceniobiorca ma tylko i wyłącznie prawo do wynagrodzenia określonego w umowie. Ponadto istnieje brak obowiązku potwierdzenia zakończenia współpracy, a okres wykonywanej pracy przeważnie nie zalicza się do stażu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here