Majątek jest zbiorem składników materialnych i niematerialnych, które należą do osoby, rodziny lub podmiotu prawnego. Ponieważ stanowi on pewną formę zabezpieczenia tych osób, w momencie rozpadu małżeństwa, każdej ze stron zależy na jego sprawiedliwym podziale. Omówimy więc niektóre sytuacje, które mają wpływ na podział majątku.

Na czym polega podział majątku?

Podział majątku to proces rozdzielenia majątku pomiędzy osoby, które wcześniej były jego współwłaścicielami. Podział taki może mieć miejsce na przykład w przypadku rozwodu, śmierci jednego ze współwłaścicieli lub rozwiązania spółki. Podział majątku może być przeprowadzony na różne sposoby, w zależności od okoliczności i umowy pomiędzy stronami. W przypadku rozwodu, zwykle podział majątku odbywa się na drodze ugody zawartej pomiędzy małżonkami lub w drodze postępowania sądowego. W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli, podział majątku może nastąpić na drodze dziedziczenia, jeśli nie został wcześniej dokonany inny ustępstw lub umowa w tym zakresie. Podział majątku może dotyczyć różnych rodzajów mienia, takich jak nieruchomości, ruchomości, przedsiębiorstwa czy portfele inwestycyjne. W każdym przypadku istotne jest dokładne określenie wartości poszczególnych składników majątku, aby możliwy był sprawiedliwy podział.

Podział majątku a separacja

Podział majątku może mieć miejsce zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji. Jeśli małżonkowie postanowią się separować, to zazwyczaj dokonują podziału majątku na drodze ugody, która reguluje prawa i obowiązki obu stron w zakresie wspólnego majątku. W przeciwieństwie do rozwodu, separacja nie kończy formalnie małżeństwa i zwykle nie powoduje podziału wszystkich składników majątku. Podział majątku po separacji może dotyczyć tylko pewnych jego składników, na przykład nieruchomości lub przedsiębiorstwa, a nie całości majątku, jak to jest w przypadku rozwodu. Jeśli nie ma ugody co do podziału majątku, to małżonkowie mogą skorzystać z pomocy mediatora lub zwrócić się do sądu, który zadecyduje o podziale majątku na drodze postępowania sądowego. Ciekawostką jest to, że w niektórych krajach separacja jest obowiązkowa przed rozwodem, a podział majątku może być wówczas regulowany w ramach separacji, co pozwala na szybsze i łagodniejsze rozwiązanie problemów związanych z podziałem majątku.

Podział majątku po rozwodzie

Na stronie kancelarii https://www.notariusz-boc.eu możemy przeczytać: „Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód powoduje ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Uznaje się wtedy, że udziały męża i żony w dotychczasowym majątku wspólnym były równe, chyba że z ważnych względów któryś z małżonków zażądał ustalenia udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku”. Podział majątku po rozwodzie zależy więc od ustaleń zawartych pomiędzy małżonkami, a jeśli nie ma takich ustaleń lub strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, to decyzję podejmuje sąd. Zazwyczaj majątek wspólny, który został zgromadzony podczas trwania małżeństwa, jest dzielony na pół. Oznacza to, że każdy z małżonków otrzymuje połowę wartości majątku. W sytuacji, gdy jedno z małżonków wniosło więcej wkładu finansowego lub niepieniężnego, może żądać podziału w innej proporcji. Podział majątku po rozwodzie może dotyczyć różnych składników majątku, takich jak nieruchomości, ruchomości, pojazdy, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, konta bankowe czy też przedsiębiorstwa. Jeśli istnieją niejasności co do wartości składników majątku, zwykle angażuje się biegłych, którzy pomagają oszacować ich wartość. Podział majątku po rozwodzie często bywa procesem skomplikowanym i wymagającym, ale jeśli jest on dobrze przeprowadzony, to może pozwolić na sprawiedliwe rozdzielenie majątku między byłych małżonków.

Notariusz przy podziale majątku

Notariusz może odgrywać ważną rolę przy podziale majątku, ponieważ jest on specjalistą od czynności prawnych i dysponuje wiedzą na temat procedur związanych z podziałem majątku. W zależności od kraju i przepisów, notariusz może mieć różne uprawnienia i obowiązki w tym zakresie. W niektórych krajach notariusz może sporządzić umowę między małżonkami w sprawie podziału majątku, która pozwala na uniknięcie postępowania sądowego. Notariusz jest w stanie pomóc w ustaleniu wartości poszczególnych składników majątku, a także w ustaleniu proporcji podziału majątku pomiędzy małżonków. W przypadku rozwodu, notariusz może być potrzebny do sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego podziału majątku, który następnie jest przekazywany do sądu, który podejmuje decyzję o zatwierdzeniu aktu. W niektórych krajach notariusz ma także obowiązek udziału w podziale majątku w sytuacji, gdy jednym z jego składników jest nieruchomość. Notariusz może pomóc w ustaleniu wartości nieruchomości oraz w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.

Notariusz jest niezależnym i bezstronnym ekspertem, który pomaga między innymi w rozwiązaniu problemów związanych z podziałem majątku i chroni interesy każdej ze stron. Korzystając z jego wiedzy i doświadczenia, można zminimalizować stresy związane z czynnościami prawnymi, takimi jak podział majątku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here