Atmosfera w miejscu zatrudnienia powinna być przyjazna i komfortowa, pozwalać na swobodną współpracę, wymianę zdań. W miejscu pracy powinna panować dyscyplina i wzajemny szacunek. Każdy pracownik powinien czuć się bezpiecznie, by móc swobodnie wykonywać obowiązki. Stres w miejscu pracy powodowany przez pracodawcę lub współpracowników, zła atmosfera i niestosowne zachowania powodują powstanie zamieszania i obniżają zdolność do wykonywania obowiązków. Wśród zachowań powodujących dezorganizację w miejscu pracy jest molestowanie seksualne.

Co to jest molestowanie?

Molestowanie seksualne to zachowanie wbrew woli jego ofiary, naruszające godność osobistą pracownika, powodujące często przekonanie, że sprzeciw wywoła negatywny wpływ na warunki zatrudnienia lub stosunki, które panują w miejscu pracy. Molestowanie to nie tylko czynności na tle seksualnym, napastliwy dotyk, nie tylko takie zachowanie zalicza się do molestowania. Są nim również żarty o erotycznym podłożu, aluzje, komentarze o podtekście seksualnym, nawiązywanie do nagości, cielesności i erotyki. Najczęściej ofiarami molestowania są kobiety, choć dotyczy ono również mężczyzn. Właściwe postępowanie spowoduje, że napastnik nie będzie bezkarny.

Porozmawiaj z zaufaną osobą

Jeżeli odczuwasz, że jesteś ofiarą molestowania seksualnego w miejscu pracy, porozmawiaj na ten temat z kimś bliskim. Niekoniecznie musi to być osoba pracująca w tej samej firmie. Ofiary molestowania często czują się zawstydzone tym, co zaszło, mają także obawy, że ich sprawa zostanie zbagatelizowana. Dlatego należy wybrać zaufaną osobę, co do której masz pewność, że potraktuje sprawę z należytą powagą. Nie wahaj się opowiedzieć o tym, co dzieje się w miejscu pracy. Zwierzenie się bliskiej osobie spowoduje, że uzyskasz poparcie dla swoich działań i ułatwi dalsze postępowanie.

Wyraź sprzeciw

Osoby doświadczające molestowania seksualnego często zamykają się w sobie, zachowują milczenie i nie protestują w obawie przed utratą pracy lub pogorszeniem warunków zatrudnienia. Najlepiej jednak taką rozmowę przeprowadzić od razu, gdy naruszone zostaną Twoje granice. Jeśli jest to możliwe, przeprowadź rozmowę w towarzystwie świadków. Postaraj się mówić spokojnie, ale nie przepraszaj, nie wpędzaj się w poczucie winy. W sposób konkretny i rzeczowy powiedz, które zachowania są według Ciebie niestosowne. Wyjaśnij, że nie chcesz być w przyszłości traktowana w taki sposób. Nie pozwól na zlekceważenie sprawy. Nie wdawaj się w dyskusję, która może spowodować zbagatelizowanie sprawy lub zrzucenie winy na Ciebie. Im bardziej stanowczo przedstawisz problem, tym lepiej. Rozmówca otrzyma w ten sposób jasny sygnał, że jego zachowania nie są akceptowane. Powinien przeprosić za swoje zachowanie i przestać Cię nękać. Być może osoba molestująca nie miała złego zamiaru, czasami niestosowne komplementy, czy propozycje seksualne pochlebiają kobiecie. Wyjaśnienie takiej osobie, że tak nie jest może zakończyć kłopotliwą sytuację.

Zgłoś sytuację pracodawcy

Jeśli pomimo Twojego sprzeciwu molestowanie seksualne nie ustanie, a może wręcz się nasili lub stanie się wrogie, należy je jak najszybciej zgłosić. Jeżeli napastnikiem jest współpracownik, sprawę należy zgłosić przełożonemu. W przypadku, gdy molestującym jest właściciel, sprawę należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Kodeks Pracy nakłada obowiązek poszanowania godności i innych dóbr pracownika oraz zakaz dyskryminacji, której przejawem jest molestowanie seksualne. Jako osoba molestowana, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, masz prawo domagać się ochrony od pracodawcy. Zanim zgłosisz fakt molestowania, zbierz dowody, które je poświadczą. Mogą to być zeznania świadków, smsy, maile lub nagrania. Molestowanie zgłoś pisemne, wiele dużych firm posiada specjalny formularz, ułatwiający opisanie sytuacji. Sporządź oficjalną notatkę i złóż ją u przełożonego, a kopię złóż w dziale kadr z prośbą o dołączenie jej do akt osobowych. Pracodawca ma obowiązek zareagować. Brak reakcji ze strony pracodawcy lub represjonowanie spowoduje jego współodpowiedzialność, jeżeli sprawa zakończy się w sądzie. Jeśli Twoje zgłoszenie nie przyniesie skutku, a być może spowoduje negatywne konsekwencje możesz złoży pozew do sądu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku sprawy sądowej musisz udowodnić, że molestowanie miało miejsce. Zanim zgłosisz sprawę, zbierz dowody obciążające sprawcę.

Nie poddawaj się

Osoby prześladowane, zmęczone sytuacją często same rezygnują z pracy. Wycofanie się nie rozwiąże jednak problemu, może natomiast dać sprawcy poczucie bezkarności. Jeżeli molestujący odczuje, że jego zachowanie nie niesie za sobą konsekwencji, może nękać także inne osoby. Ukaranie takiej osoby działa w sposób odstraszający innych potencjalnych sprawców. Dla osoby pokrzywdzonej wyrok sądowy oznacza nie tylko korzyści materialne, ale przede wszystkim rekompensatę moralną i odzyskanie poczucia godności. Dla dobra własnego oraz ogólnego bezpieczeństwa należy dochodzić swoich praw. Jeżeli sytuacja jest dla Ciebie zbyt przytłaczająca możesz skorzystać z pomocy specjalnych organizacji, które pomagają osobom molestowanym seksualnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here